VietTUG.org - old forum

id = 925, parent = 924, thread = 923, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.121, time = 2006/01/12 (1137055879) ,
subject = Re:hyperbolic geometry, hits = 0, karma = 0+0-,
Why is it Important for Students to Study Hyperbolic Geometry?

URL: http://www.cs.unm.edu/~joel/NonEuclid/why.html

Nội dung: tại sao phả nghiên cứu HG? article không đề cập đến các ứng dụng,... -- trả lời cho câu hỏi đặt ra là tính độc lập của tiên đề 5 của hình học Euclid