VietTUG.org - old forum

id = 923, parent = 0, thread = 923, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.121, time = 2006/01/12 (1137054875) ,
subject = hyperbolic geometry, hits = 2321, karma = 0+0-,
Những liên kết về H.G:

Một vài hình ảnh...

URL: LINK_HERE

Note: thuộc http://www.geom.uiuc.edu/ -- trung tâm tính toán và biểu diễn cấu trúc hình học. Trung tâm hiện đã đóng cửa, chỉ còn lại những điều đã cũ...