VietTUG.org - old forum

id = 897, parent = 891, thread = 66, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.205, time = 2006/01/11 (1136915546) ,
subject = Re:Hình nền với TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Trong ví dụ 1 của hhp, hình nền trong mỗi trang được chia làm 4 phần nằm ở 4 góc, vậy cần dùng lệnh nào để có thể nền của tài liệu chỉ là một hình.
Cuong dùng \CenterWallPaper{1}{tiger}