VietTUG.org - old forum

id = 860, parent = 859, thread = 852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.165, time = 2006/01/06 (1136493781) ,
subject = Re:VN-SWP, hits = 0, karma = 0+0-,
@Kyanh,

Bác giúp mình chuyện này đi, cứ ghi là hhp(lê bá Phi) mình sẽ chịu trách nhiệm. Có gì gặp nhau ở Huế mình sẽ !!!!. Chuyện đóng góp của Kyanh là quan trọng chứ! Kyanh khiêm tốn quá đó.