VietTUG.org - old forum

id = 86, parent = 0, thread = 86, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/10 (1126349355) ,
subject = MetaPOST: demo, hits = 5342, karma = 0+0-,
* MetaPOST là chương trình rất hay, nhưng khó học!

Để hiểu từ Meta, thử tưởng tượng: một người cầm cọ vẽ bức tranh theo ý mình; một người kia thì không, anh ta nghĩ xem mình sẽ vẽ bức tranh đó thế nào (mô tả)... -- anh chàng sau chính là meta

* Dưới đây là một bản demo (tải về ở đây)

beginfig(1);
u=3cm;
save sc; sc=.4;
pair a,b,c,d;
pair ad,ba,cb,dc;

a=(0,2u);b=(2u,2u);
c=(2u,0);d=(0,0);
ad=sc[a,d];
ba=sc[b,a];
cb=sc[c,b];
dc=sc[d,c];

pair interX,interY;
interX=whatever[a,dc]=whatever[d,cb];
interY=whatever[a,dc]=whatever[b,ad];

path p;
p=a--d--interX--cycle;
fill p withcolor .9white;

pickup pencircle scaled 2pt;
draw a--b--c--d--a;
draw b--ad;
draw c--ba;
draw d--cb;
draw a--dc;

label.lft(btex$c$etex,1/2[a,d]);
label.rt(btex$b-a$etex,1/2[interX,interY]);
label.urt(btex$a$etex,1/2[a,interY]);
label.bot(btex$a$etex,1/2[d,interX]);
endfig;
end;


Hình vẽ thu được như sau:

.
http://sarovar.viettug.org/img/pitago-1.png
.<br />Edit: kyanh, at: 10/09/2005 12