VietTUG.org - old forum

id = 859, parent = 857, thread = 852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.240, time = 2006/01/06 (1136493086) ,
subject = Re:VN-SWP, hits = 0, karma = 0+0-,
Về LPPL:
LINK_HERE

Bác cứ lấy mấy source các gói LaTeX ra rồi tập theo thôi. Bác đọc qua về LPPL nếu rảnh

Việc có một license rõ ràng là điều quan trọng, trước hết là bảo vệ quyền lợi của bác. Nếu không có license thì bác không thể phân phối ví dụ lên CTAN ( chuyện này cũng nên chứ ! ). Cần tính đường lâu dài một chút!

Việc đóng góp của /me thì không có gì là quan trọng