VietTUG.org - old forum

id = 857, parent = 856, thread = 852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.165, time = 2006/01/06 (1136492759) ,
subject = Re:VN-SWP, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Cám ơn bác hhp. Link khác để tài về:
Bác hhp: không thấy ghi License gì ráo!
Chào Kyanh, thật sự mình chưa quen License, nên không dám ghi gì cả. VN-SWP là có sự đóng góp của Kyanh còn ngoài ra là không có gì cả. Kyanh có thể giải thích cho mình rõ về License được không?