VietTUG.org - old forum

id = 856, parent = 852, thread = 852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.240, time = 2006/01/06 (1136489852) ,
subject = Re:VN-SWP, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác hhp.

Link khác để tài về:
http://download.viettug.org/mirror2.php?files=vn-swp-1 ( một file lẻ, 9MB )
http://download.viettug.org/mirror1.php?files=vn-swp-1 ( 5 phần, nén ở dạng RAR )

Bác hhp: không thấy ghi License gì ráo!