VietTUG.org - old forum

id = 852, parent = 0, thread = 852, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.187, time = 2006/01/05 (1136455939) ,
subject = VN-SWP, hits = 5674, karma = 0+-1-,
Mình gửi lên đây file VN-SWP.zip(9M) hỗ trợ tiếng việt trong SWP (các font vnr, urwvn, mscore). Địa chỉ download là:

www.empirics.net/members/hhp/VN-SWP.zip