VietTUG.org - old forum

id = 85, parent = 80, thread = 79, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = naduy, ip = 138.25.2.22, time = 2005/09/10 (1126346549) ,
subject = Re:PSTrict la gi ? No dang o dau ? Toi can no!, hits = 0, karma = 0+0-,
(sao bác post tới hai lần... hè hè... hay là lỗi đây)
-edit-

0/ chuyện tương thích: em thì có lần làm củ chuối thế nào: tạo DVI, chụp hình bằng SnagIT (cho ra dạng png) rùi thì gửi vào lại tex

1/ METAPOST: em làm demo ở topic khác nhé!<br />Edit: kyanh, at: 10/09/2005 12