VietTUG.org - old forum

id = 84, parent = 80, thread = 79, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = naduy, ip = 138.25.2.22, time = 2005/09/10 (1126346524) ,
subject = Re:PSTrict la gi ? No dang o dau ? Toi can no!, hits = 0, karma = 0+0-,
Chuyện không tương thích chắc là bác Stroke nói về font chữ A-1,B-1..trong hình vẽ và ở văn bản.

Còn bác KA lại nói theo kiẻu định dạng file ảnh.

Mình cũng chưa biết gì về METAPOST...basc KA có thể cho vài demo không?

Thx!