VietTUG.org - old forum

id = 837, parent = 820, thread = 802, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/03 (1136234509) ,
subject = Re:chào mừng thành viên thứ 100, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
lì xì bác cái powerdot, bác kó chịu nhận đâu
Nhưng vẫn mong đợi VnMik 2.1 của Kyanh đấy