VietTUG.org - old forum

id = 83, parent = 82, thread = 63, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/10 (1126345749) ,
subject = Re:trục trặc với bảng mã TCVN3, hits = 0, karma = 0+0-,
(hè hè mới có vntex 3.0 rc*)

cũng không xi nhê gì so với vnfonts đâu bác ơi