VietTUG.org - old forum

id = 820, parent = 805, thread = 802, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.147, time = 2006/01/03 (1136228707) ,
subject = Re:chào mừng thành viên thứ 100, hits = 0, karma = 0+0-,
lì xì bác cái powerdot, bác kó chịu nhận đâu