VietTUG.org - old forum

id = 82, parent = 78, thread = 63, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = naduy, ip = 138.25.2.22, time = 2005/09/10 (1126345299) ,
subject = Re:trục trặc với bảng mã TCVN3, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác có thể thử với các font urw, mscore...đi kèm với VnTex 3.0 mà. File mẫu có sẵn ở bộ cài đặt.

-edit-
http://mirror.vntex.org/fontsamples/<br />Edit: kyanh, at: 10/09/2005 11