VietTUG.org - old forum

id = 81, parent = 78, thread = 63, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/10 (1126344803) ,
subject = Re:trục trặc với bảng mã TCVN3, hits = 0, karma = 0+0-,
hì hì. em đành bảo thủ vậy

chờ bác texer trả lời cho bác