VietTUG.org - old forum

id = 802, parent = 0, thread = 802, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.244.147, time = 2006/01/02 (1136200820) ,
subject = chào mừng thành viên thứ 100, hits = 1366, karma = 0+0-,
peanut_flour, 02/01/06 04:17:37

kỷ niệm điều này, /me sẽ gửi tặng bác bộ VnMiK 2.1 vào khoảng trung tuần tháng 2 ( tại hỏng có quà gì #). plz give /me địa chỉ, mailto: kyanh a còng o2.pl

Xì trum!