VietTUG.org - old forum

id = 80, parent = 79, thread = 79, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/10 (1126344391) ,
subject = Re:PSTrict la gi ? No dang o dau ? Toi can no!, hits = 0, karma = 0+0-,
ha ha, pstricks à? nó cũng hay lắm đó!

vẽ hình bằng METAPOST cũng mê luôn bác à!

Phải biết: http://tug.org/applications/

PStricks: http://tug.org/applications/PSTricks/index.html

Vấn đề tương thích? Bác chưa biết cách giải quyết đấy thôi. Xem lại bài của em về chèn hình với gói graphicx