VietTUG.org - old forum

id = 77, parent = 76, thread = 63, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/10 (1126342660) ,
subject = Re:trục trặc với bảng mã TCVN3, hits = 0, karma = 0+0-,
Chời, trả lời rồi mà mất bài rồi (

* Với VNR bác thay đổi như vnftons e khó lắm. Để khó chán bác dùng các kiểu khác nhau của VNR: tt, it, rsc, rm,... Cũng phong phú lắm đó ! Do sự linh hoạt của bác mà thui

* Dù bác thay đổi font chữ thì font trong công thức Toán vẫn không đổi mà ! Vậy đổi font chữ làm gì cho mệt!

Ôi bác texer đâu rồi!