VietTUG.org - old forum

id = 689, parent = 643, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.45, time = 2005/12/31 (1136033844) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn hhp nhiều nhé. Ví dụ này đúng là "đẹp mê hồn" như hhp đã nói. Đúng như cái mà mình cần về chèn hình.