VietTUG.org - old forum

id = 684, parent = 679, thread = 647, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.13, time = 2005/12/30 (1135948078) ,
subject = Re:trục trặc với zoom(in/out) trong YAP, hits = 0, karma = 0+0-,
Đè liên tục lên một phím... nếu đúng như thế thì kô xong, kkô có tác dụng.

/me cũng từng thử cái trò này rồi. Hồi nó nhỏ xíu lại thì mau lắm. Nhưng làm cho nó trở lại như cũ thì rất lâu!

Setting của YAP nằm trong Current User. Dùng chức năng tìm kiếm để giết hết mấy thứ liên quan!