VietTUG.org - old forum

id = 679, parent = 647, thread = 647, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 210.245.31.16, time = 2005/12/30 (1135945669) ,
subject = Re:trục trặc với zoom(in/out) trong YAP, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ Bác Long gửi sai chủ đề, mất công quá.
Chả nhà quê mà lại
2/ Bác mới thay đổi registry cho MikTeX. Còn YAP thì thế nào? Registry của mấy chàng này nằm ở Local User và Local Machine, cố mà xóa hết.
3/ Có khi bác phải thay đổi cỡ trang trong phần setting của YAP
Bác có thể chỉ giúp detail một chút được không?
4/ Dùng PDF output dẫu có nhanh thì vẫn hạn chế , ví dụ Forwar và Inverse Search
Sure