VietTUG.org - old forum

id = 654, parent = 0, thread = 654, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.23, time = 2005/12/27 (1135625655) ,
subject = OmegaVn là gì?, hits = 14711, karma = 0+0-,
OmegaVn là gì? Ưu, nhược, bộ cài đặt?

Bác hhp mần giúp đi. Cám ơn!