VietTUG.org - old forum

id = 643, parent = 642, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.52, time = 2005/12/25 (1135519302) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Thật sự với những vấn đề này, vẫn mong là sẽ có những ví dụ cụ thể, khi đó mọi việc sẽ tốt hơn cho mình và mọi người Mong hhp cho một ví dụ cụ thể ve dùng gói này.
Đây là một ví dụ, Cuong biên dịch thử "đẹp mê hồn". Thay các đối số sẽ thấy rõ mọi chuyện

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
%\usepackage{graphicx}
\usepackage{picinpar}
\usepackage{slashbox}
\begin{document}
\begin{window}[2,c,{
\begin{tabular}{|l|c|c|}
  \hline
  \backslashbox[.5cm]{$X$}{$Y$} &
  $y_1$ & $y_2$ \\
  \hline
  $x_1$ & $p_{11}$ & $p_{12}$ \\
  $x_2$ & $p_{21}$ & $p_{22}$  \\
  $x_3$ & $p_{31}$ & $p_{32}$  \\
  \hline
\end{tabular}
},{\hfill\texttt{Bảng phân phối}\hfill}]
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn. 
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
\end{window}
\end{document}


Đối số 1: 2 là bắt đầu từ dòng thứ 3 chèn đối tượng (bỏ 2 dòng đầu)
Đối số 2: c là đặt đối tượng ở giữa (l,r)
Đối số 3: đối tượng đưa vào (hình,bảng,văn bản,...)
Đối số 4: phụ đề của đối tượng (không dùng thì cho nó là {})

Các môi trường figwindow tabwindow là giống như window, chỉ khác ở chỗ:
với figwindow sẽ xuất hiện \figurename cho đối tượng
với tabwindow sẽ xuất hiện \tablename cho đối tượng