VietTUG.org - old forum

id = 63, parent = 0, thread = 63, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/09 (1126283894) ,
subject = trục trặc với bảng mã TCVN3, hits = 7729, karma = 0+0-,
Sử dụng bảng mã TCVN có vài điểm bất tiện soạn thảo tài liệu TeX: bạn không thể nào gõ một số chữ cái hoa, ví dụ: Ấ, Ố,...

Cách khắc phục như sau: trước \begin{document}, ta định nghĩa macro \up như sau:

\let\up=\MakeUppercase
% hoặc \def\up{\MakeUppercase}
% có thể đặt định nghĩa này vào gói cá nhânBây giờ, để có chữ cái hoa Ấ, bạn chỉ việc gọi \up như sau:

\up% hoặc \up{ấ}


Còn để có đoạn văn chữ hoa:

\up{Đoạn văn này sẽ trở thành chữ hoa}


Ngoài ra, để khắc phục nhược điểm trên, bạn có thể chuyển qua dùng bảng mã UTF8. Tuy nhiên, các chương trình soạn thảo TeXnicCenter, WinEdt trên Windows đều chưa hỗ trợ bảng mã này. Có thể dùng TeXMaker, nhưng chương trình này không thật hoàn hảo so với hai chương trình kia.