VietTUG.org - old forum

id = 616, parent = 592, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/24 (1135422368) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình đã thử với ví dụ này, thắc mắc mà có ví dụ đi kèm thế này thì tốt quá

và ví dụ này mình gặp một vấn đề, đó là hình ảnh vượt quá lề bên phải. Làm sao để khắc phục điều này.