VietTUG.org - old forum

id = 61, parent = 60, thread = 60, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/09 (1126282626) ,
subject = Re:lỗi khi \'edit\' hoặc \'reply\', hits = 0, karma = 0+0-,
Khi trả lời, reply, thì các dấu slash trong bài cũ bị mất