VietTUG.org - old forum

id = 607, parent = 602, thread = 195, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.127, time = 2005/12/24 (1135366081) ,
subject = Re:MikTeX 2.4: cài gói với mpm.exe, hits = 0, karma = 0+0-,
Lạc đề rồi bác! Xem ở đây:
LINK_HERE