VietTUG.org - old forum

id = 592, parent = 0, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.144, time = 2005/12/22 (1135268086) ,
subject = chèn hình với wrapfig, hits = 4495, karma = 0+0-,
Chú thích cho gói wrapfig:

% cóp lại của bác hhp
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{wrapfig}
\begin{document}
Phần văn bản
\begin{wrapfigure}[7]{r}{.2\textwidth}
\includegraphics[totalheight=.2\textwidth]{hinh.eps}
\end{wrapfigure}
Phần văn bản...
\end{document}

Trong đó:

* [7] chỉ số dòng theo chiều đứng. Một phương trình được tính 3 dòng. Có thể bỏ qua tham số này. Con số này tìm được bằng cách mò mẫm, khi nào ưng í thì thôi!
* {r} có thể thay bởi {l} (chỉ vị trí left hoặc right)
* phần còn lại chỉ chiều rộng dành cho hình vẽ.

Hình chèn bởi wrapfigure không tự động canh chỉnh vị trí giống như khi dùng figure. Do đó, vị trí hình vẽ ưng ý nhất phải mày mò mới ra