VietTUG.org - old forum

id = 591, parent = 588, thread = 143, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.144, time = 2005/12/22 (1135267403) ,
subject = Re:tài liệu hướng dẫn cho powerdot-1.1, hits = 0, karma = 0+0-,
Powerdot là một lớp tài liệu. Việc cài đặt cũng như các gói khác. Bác xem kỹ tài liệu hướng dẫn:
LINK_HERE-1.3
phần cài đặt và phần biên dịch. Cũng đọc kỹ phần về các gói phụ thuộc ở diễn đàn này ( Mục LaTeX to X, phần gói phụ thuộc cho powerdot)

Powerdot rất dễ dùng, cú pháp trong sáng, đang phát triển liên tục.

Chúc may mắn!