VietTUG.org - old forum

id = 571, parent = 0, thread = 571, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.140, time = 2005/12/20 (1135074002) ,
subject = tải về ở download.viettug.org, hits = 2181, karma = 0+0-,
* Chỉ tải về các tập tin có số phiên bản lớn nhất. Ví dụ liên kết sau:
http://download.viettug.org/mirror1.php?files=ntheorem
sẽ cho các bản dịch số 842 và 873. Chỉ tài về bản 873 hoặc lớn hơn.

* Tìm kiếm: ví dụ tài liệu về latex:
http://download.viettug.org/mirror1.php?files=math

* Tài về một tập tin chính xác:
LINK_HERE-873.zip

Có thể dùng mirror2.php thay cho mirror1.php