VietTUG.org - old forum

id = 558, parent = 552, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.124, time = 2005/12/19 (1134932516) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Chà mấy cái biến \length đó hay quá ! /me kô nhớ hết nổi

OT: việc canh đó còn do font nữa. Dùng font courier chẳng hạn, thì mới thẳng được. Bác cứ viết dấu phần trăm vào sau mã -- như thế dễ theo dõi hơn đó (khi \coding thì cũng làm vậy mà)