VietTUG.org - old forum

id = 552, parent = 545, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.78.125, time = 2005/12/18 (1134865333) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
1. Tui không là TeX hacker

2. Tui cổ lỗ sĩ

3. Tui hâm

Nhưng: có cái này góp vui cho mọi người đây

Sau đây là một số cái \length mà đôi khi không biết chúng, ta lại cảm thấy hình như \TeX có hạn chế gì đó:

\textheight      %Cái tên nói lên nội dung (không bao gồm header & footer)

\textwidth        % -- nt --

\hoffset          %mốc theo chiều horizon

\voffset          %mốc theo chiều vertical

\columnsep     %Khoảng cách giữa hai cột khi chạy multicolumn

\columnwidth   %Dễ hiểu

\linewidth        %Chiều rộng của dòng hiện hữu. Thông thường, nó bằng     
                     %\columnwidth, nhưng có thể khác trong khi sử dụng các môi
                     %trường mà lề bị thay đổi

\footskip         %Khoảng cách từ cuối text đến footer

\headhight      %Chiều cao của header

\headsep        %Khoảng cách từ 'đít' header đến đầu text chính

\paperheight   %Bạn đoán xem nhé

\paperwidth     %Như trên


4. Cổ lỗ sĩ thật là mệt mỏi, phải không các bạn. Nhưng nếu bạn có thời gian, tải "the text book", xem Donald viết Sỏuce thì mới nổi gai ốc

Chúc các bạn mạnh khỏe (bất chấp các trò khủng bố tinh thần của tớ)

PS: Bác Kyanh code cái môi trường Code làm sao mà tớ không canh thẳng được mấy cái chú thích gì cả. Rởm thật.