VietTUG.org - old forum

id = 535, parent = 532, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.83, time = 2005/12/16 (1134745573) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Long Phan:
Úi, các bác hiện đại quá, toàn dùng các gói.

Em đúng dốt thật toàn chơi đồ cổ kiểu này:

\addtolength{\voffset}{-1in}
\addtolength{\hoffset}{-.8in}
\addtolength{\textwidth}{1.5in}
\addtolength{\textheight}{1.5in}

hoặc

\setlength{\voffset}{2cm}
\setlength{\hoffset}{3cm}
\setlength{\textwidth}{16cm}
\setlength{\textheight}{26cm}
Bác Kyanh cao nhân, xin vui lòng chỉ giáo u nhược điểm của các cách làm khác nhau để mừ học hỏi. Nếu em không bằng các bác thì phải ráng mà học theo
Dùng \LaTeX nên theo đúng tinh thần của nó. Nghĩa là đừng có ham hack quá, giống mấy cái lệnh ở trên Nhìn thật rối, khó nhớ. Để mà dọa Newbie thì hay

Thử tưởng tượng: ta viết 100 tài liệu, mỗi tài liệu đều phải dùng các mã trên. Vì còn phải lo ẵm em bé, nên bác Long bảo, thôi mệt quá, bỏ vào một gói. Thế là bác Long viết ra cái gói, tên là củkhoai.sty, trong gói đó, bác ấy để đúng 4 dòng \addtolength... Thế là ra đời một gói mới! Gói đó chắc phải kêu gói geometry là sư phụ, nhỉ

Enjoy geometry, Sir!