VietTUG.org - old forum

id = 533, parent = 532, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.84.136, time = 2005/12/16 (1134713444) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Vâng, đồ cổ này có thể tìm thấy ở:

http://www.tldp.org/HOWTO/TeTeX-HOWTO-4.html

@ subsection 4.3

Xin một trang phao tay neu day la thong tin bo ich

Thanks