VietTUG.org - old forum

id = 532, parent = 287, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.84.136, time = 2005/12/16 (1134712953) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Hhp:
Bạn có thể dùng package geometry. Chẳng hạn như sau:
\usepackage[top=1cm, bottom=1cm, left=1cm, right=1cm] {geometry}
Chào bạn hhp. Mình dã thử lệnh này rồi và noi chung là dùng được. Tuy nhiên có một vấn đề là nếu mình dùng lệnh
\usepackage[top=1cm, bottom=1cm, left=3cm, right=2cm] {geometry} thì khi chuyển sang file .dvi, trang lẻ sẽ có lề trái là 3, lề phải là 2. Còn đối với trang chẵn thì lề trái là 2 và lề phải là 3. Vậy có cách nào khắc phục điều này không? Rất mong các bạn sẽ giúp mình điều này. Cảm ơn các bạn.
Úi, các bác hiện đại quá, toàn dùng các gói.

Em đúng dốt thật toàn chơi đồ cổ kiểu này:

\addtolength{\voffset}{-1in}
\addtolength{\hoffset}{-.8in}
\addtolength{\textwidth}{1.5in}
\addtolength{\textheight}{1.5in}

hoặc

\setlength{\voffset}{2cm}
\setlength{\hoffset}{3cm}
\setlength{\textwidth}{16cm}
\setlength{\textheight}{26cm}

Note:

Các setting này phải được thiết lập trước khi \begin{document}. Nói các khác là trong phần preamble.


Bác Kyanh cao nhân, xin vui lòng chỉ giáo u nhược điểm của các cách làm khác nhau để mừ học hỏi. Nếu em không bằng các bác thì phải ráng mà học theo