VietTUG.org - old forum

id = 519, parent = 509, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.68, time = 2005/12/15 (1134643423) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Oops. Font Vni-Unicode là gì thế, bác? /me thật sự không hiểu...