VietTUG.org - old forum

id = 5182, parent = 5181, thread = 5128, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.47.235, time = 2008/10/22 (1224621120) ,
subject = Re:Ưu và nhược điểm khi dùng gói powerdot ?!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Linux cũng có Acrobat 8.0 cho Linux
Vậy bạn dùng Unbutu thì cài thêm Acrobat 8.0 vào (Tôi không dùng Unbutu nên không biết - Còn máy tôi chạy Puppy nên tôi cài Acrobat 8.0 (khoảng 117M vào và thấy chạy tốt.