VietTUG.org - old forum

id = 5181, parent = 5180, thread = 5128, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.45.193, time = 2008/10/22 (1224611993) ,
subject = Re:Ưu và nhược điểm khi dùng gói powerdot ?!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Trong Window thì dùng Acrobat Reader 8.0 để xem trình diễn hiệu ứng của gói beamer và powerdot là rất tuyệt vời! Không biết là đối với hệ thống Linux, chẳng hạn là mình dùng Ubuntu 8.04 LTS thì để xem được đầy đủ các hiệu ứng này thì nên dùng chương trình nào? Các bạn linux ơi!