VietTUG.org - old forum

id = 5180, parent = 5179, thread = 5128, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.45.193, time = 2008/10/22 (1224611794) ,
subject = Re:Ưu và nhược điểm khi dùng gói powerdot ?!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Đây là giới thiệu các font được sử dụng trong gói beamer.sty (mình sưu tầm được). Bạn có thể xem link sau:
http://www.mediafire.com/?sharekey=a8a2 … b9a8902bda