VietTUG.org - old forum

id = 5174, parent = 5172, thread = 5128, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.185.243, time = 2008/10/21 (1224541574) ,
subject = Re:Ưu và nhược điểm khi dùng gói powerdot ?!!, hits = 0, karma = 0+0-,
files:powerdot-1.3-doc-vn