VietTUG.org - old forum

id = 5172, parent = 5167, thread = 5128, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = thanhansp, ip = 58.186.250.66, time = 2008/10/20 (1224518169) ,
subject = Re:Ưu và nhược điểm khi dùng gói powerdot ?!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn anh nqt nhiều. Em quên mất anh có thêm tài liệu powerdot không vậy?
Cho em luôn nhé!