VietTUG.org - old forum

id = 5167, parent = 5165, thread = 5128, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.53.160, time = 2008/10/18 (1224345912) ,
subject = Re:Ưu và nhược điểm khi dùng gói powerdot ?!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Hiện giờ, mình chưa thấy tài liệu Tiếng Việt hướng dẫn dùng gói beamer! Tuy nhiên, tài liệu Tiếng Anh của nó rất chi tiết và dễ đọc (có lẽ tác giả này không phải là người Mỹ!), khoảng 200 trang. Bạn vào trang web sau
LINK_HERE=92412
và download hết các file này : latex-beamer, pgf, xcolor, translator về. Cài đặt xong rồi tiếp tục nghiên cứu nhé!
Trong gói beamer 3.07 này có rất ít ví dụ. Bạn có thể tìm phiên bản beamer 3.06 có rất nhiều ví dụ đây!
Lưu ý: để chạy beamer 3.07 tốt, bạn cần tìm gói pgf 2.0 nhé(?!)
Chúc vui!