VietTUG.org - old forum

id = 5165, parent = 5154, thread = 5128, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = thanhansp, ip = 58.186.250.66, time = 2008/10/17 (1224258001) ,
subject = Re:Ưu và nhược điểm khi dùng gói powerdot ?!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Vậy anh chị nào có tài liệu hướng dẫn cụ thể về sự trình diễn bằng beamer không vậy?
Có thể cho em được không?Em muốn nghiên cứu gói này lắm.