VietTUG.org - old forum

id = 5160, parent = 5159, thread = 5123, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.146, time = 2008/10/16 (1224175265) ,
subject = Re:Lớp học TeX miễn phí tại Đại học Sư Phạm Tp.HCM, hits = 0, karma = 0+0-,
Khi trước là sinh viên, tôi không có cơ hội tiếp xúc với TeX. Thật may cho các bạn sinh viên tại trường ĐHSP Hồ Chí Minh được học lớp học này. Giá tôi ở gần, tôi cũng đến tham dự lớp học này.