VietTUG.org - old forum

id = 5157, parent = 5150, thread = 5146, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.167, time = 2008/10/16 (1224155881) ,
subject = Re:Giúp dùm gói amsthm, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn các bác, mình đã "xử lý" như ý rồi. Vậy thì có 2 cách ở đây là:
- Đổi thứ tự giữa gói amsmath và amsthm như cách của bác viettug
- Hoặc dùng \tag*{\qed} như cách của bác nqt