VietTUG.org - old forum

id = 5156, parent = 5151, thread = 5146, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.188.238, time = 2008/10/16 (1224154546) ,
subject = Re:Giúp dùm gói amsthm, hits = 0, karma = 0+0-,
dùng $...$ với \qedsymbol cũng hơi kỳ nhá!

lưu ý đến lệnh \qedhere