VietTUG.org - old forum

id = 5154, parent = 5137, thread = 5128, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.45.207, time = 2008/10/16 (1224150339) ,
subject = Re:Ưu và nhược điểm khi dùng gói powerdot ?!!, hits = 0, karma = 0+0-,
garcon:
Mình không rõ lắm về lỗi này nhưng chạy texhash và updmap trong chế dộ dòng lệnh thì hiển thị tiếng việt bình thường!
Cảm ơn garcon nhiều lắm! Mình không nghĩ rằng 2 lệnh texhash và updmap hoạt động tốt trong MiKTeX. Bây giờ mình không cần nạp gói lmodern để dịch tiếng Việt cho gói powerdot nữa!