VietTUG.org - old forum

id = 5151, parent = 5150, thread = 5146, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.45.207, time = 2008/10/16 (1224145437) ,
subject = Re:Giúp dùm gói amsthm, hits = 0, karma = 0+0-,
Đây là các thử nghiệm của mình. Các bạn xem sao nhé.
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\newtheorem{dinhli}{Định lí}
\parindent=0pt
\begin{document}
Sau đây là một số ví dụ của mình:\\

Ví dụ 1:   
\begin{dinhli} Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu? \qedsymbol
\end{dinhli}
Ví dụ 2:
\begin{dinhli} Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu?  \qed
\end{dinhli}
Ví dụ 3:
\begin{equation}
\sin A +\sin B+ \sin C \leqslant \frac{3\sqrt{3}}{2} \tag*{\qed}
\end{equation}
Ví dụ 4:
\begin{equation*}
\sin A +\sin B+ \sin C \leqslant \frac{3\sqrt{3}}{2} \qed
\end{equation*}
Ví dụ 5: \\

Ta có: $\sin A +\sin B+ \sin C \leqslant \frac{3\sqrt{3}}{2} \qed$
\end{document}