VietTUG.org - old forum

id = 5150, parent = 5146, thread = 5146, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.188.238, time = 2008/10/16 (1224106503) ,
subject = Re:Giúp dùm gói amsthm, hits = 0, karma = 0+0-,
peter:
Có cách nào giải quyết vấn đề này với yêu câu sữ dụng được gói amsmath và marksymbol nằm cuối dòng trong mathmode
Đổi thứ tự nạp các gói xem?